Rady pro vyhledávání v seznamu živnostenský rejstřík
Random header image... Refresh for more!


Fyzická osoba

Jedná se o právní pojem, který odlišuje lidi – fyzické osoby, od osob právnických, což jsou sdružení osob nebo majetku. Plnou právní způsobilost získává občan České republiky v dovršení 18 let života.

Podnikající fyzická osoba

Podnikající fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění může získat na živnostenském odboru příslušeného městského úřadu. Pro získání živnostenského oprávnění musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky. Mezi obecné podmínky patří stáří minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, nemá daňové nedoplatky nebo nedoplatky na sociální pojištění. Mezi zvláštní podmínky patří odborná způsobilost a koncese, záleží na druhu činnosti a do jakého druhu živností vybraná živnost patří.
Dále mohou fyzické osoby podnikat také na základě jiného oprávnění podle zvlášního předpisu a soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci.